Apie mus
 • Vankiškių kaimo bendruomenė (toliau – Bendruomenė),  kurios teisinė forma yra asociacija,  yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis aktyvius, socialiai atsakingus fizinius bei juridinius asmenis, kuriuos sieja bendri gyvenimo kaimynystėje poreikiai ir interesai.

 

 • Savo veikloje Bendruomenė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, LR asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais.

 

 • Bendruomenė įsteigta neribotam laikotarpiui. Jos finansiniai metai prasideda einamųjų metų sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

 

 • Bendruomenės paskirtis  - per inicijuotus projektus ir veiklas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

 

 • Pagrindiniai Bendruomenės veiklos tikslai:
 1. atstovauti Bendruomenę vietos savivaldos ir valstybės institucijose bei įstaigose;
 2. tenkinti svarbiausius Bendruomenės socialinius,` kultūrinius, dvasinius ir ūkinius poreikius;
 3. ugdyti krikščioniškąsias ir kitas dvasines vertybes;
 4. saugoti ir puoselėti vietos papročius, tradicijas, etnokultūrinį paveldą;
 5. saugoti ir puoselėti gyvybę ir šeimą; 
 6. ugdyti tautiškumą ir patriotiškumą;
 7. mažinti socialinę atskirtį, suteikiant erdvės pasireikšti kiekvieno Bendruomenės nario kūrybiškumui;
 8. spręsti aplinkosauginius klausimus, ugdyti grožio pajautą;
 9. skiepyti sveikos gyvensenos nuostatas ir sportiškumą;
 10. rūpintis jaunimo ir vaikų užimtumu, turiningo jų laisvalaikio organizavimu;
 11. vykdyti prevencinę veiklą prieš nusikalstamumą;
 12. vykdyti prevencinę veiklą prieš žalingus įpročius ir padėti keisti priklausomybių ligų paveiktą elgesį;
 13. vykdyti įvairų švietimą;
 14. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja įstatymams bei Bendruomenės veiklos tikslams, ir kuri tarnauja žmonių gerovės kėlimui kaime;
 15. siekti sutvarkyti kaimo vietovės viešąsias erdves, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, ir jas prižiūrėti.

 

 • Bendruomenė, siekdama užsibrėžtų tikslų, įgyvendina šiuos uždavinius:
 1. buria narius bendrai veiklai;
 2. dalyvauja projektų ir programų konkursuose;
 3. organizuoja įvairias akcijas, paskaitas, seminarus bei kitus renginius;
 4. kuria ir stiprina Bendruomenės materialinę bazę;
 5. bendrauja ir bendradarbiauja su panašią ar artimą veiklą vykdančiomis organizacijomis.