Apie mus » Narystė
 • Bendruomenės nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę bendruomenės valdybai prašymą įstoti į bendruomenę, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Bendruomenės valdyba per 5 dienas nuo tokio prašymo gavimo priima sprendimą dėl naujo nario priėmimo ar atsisakymo jį priimti.

 

 • Nariais gali būti ir jaunesni kaip 18 metų asmenys. Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti bendruomenės nariais Bendruomenės valdybai pateikia jų tėvai arba globėjai. Jaunesni kaip 18 metų asmenys bendruomenėje gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka, jie nario mokesčio nemoka.

 

 • Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Bendruomenės narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

 • Bendruomenės narių teisės:
  • dalyvauti ir balsuoti bendruomenės visuotiniame narių susirinkime;
  • naudotis bendruomenės teikiamomis paslaugomis;
  • susipažinti su bendruomenės narių sąrašu, bendruomenės dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;
  • rinkti ir būti renkamiems į bendruomenės valdymo organus;
  • Bendruomenės nariai – juridiniai asmenys veikia per savo įgaliotus atstovus, kurie taip pat gali būti renkami į bendruomenės vadovaujančius organus;
  • steigti iniciatyvines grupes atskiriems projektams, atitinkantiems bendruomenės tikslus,  įgyvendinti;
  • savo noru atsisakyti narystės. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip bendruomenės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  • turi ir kitas jiems teisės aktų suteiktas teises.

 

 • Bendruomenės narių pareigos:
  • laikytis bendruomenės įstatų;
  • aktyviai dalyvauti bendruomenės veikloje, įgyvendinamuose projektuose ir programose;
  • vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdybos posėdžių nutarimus;
  •  dalyvauti bendruomenės narių visuotiniuose susirinkimuose;
  •  mokėti nario mokestį.

 

 • Bendruomenės narių skaičius: 2017 m. lapkričio 26 d. bendruomenėje buvo 38 nariai, gruodžio 11 d. - 39, 2018 m. sausio 18 d.  – 41, vasario 2 d.  – 45, kovo 18 d.  – 53, gegužės 8 d. - 52 nariai, birželio 14 d.  - 78 nariai (iš jų 20 jaunų nuo 14 iki 29 metų), 2019 m. gruodžio 15 d. - 75 nariai, 2020 m. sausio 19 d. -  74 nariai,  2020 m. spalio 28 d. - 73 nariai, 2021 m. sausio 3 d. - 72 nariai, 2021 m. liepos 1 d. - 85 nariai.