Veikla » Krikščioniškas dvasinis ugdymas
Gegužinės pamaldos 2023

GEGUŽĖS 2 D. 20 VAL.PRIE KAIMO KRYŽIAUS ORGANIZUOTOS TRADICINĖS GEGUŽINĖS PAMALDOS.

PO PAMALDŲ SUSINEŠTINĖS VAIŠĖS KAIMO BENDRUOMENĖS PATALPOSE.

ŠVENTĖJE DALYVAUS MIROSLAVO ŠVČ. TREJYBĖS PARAPIJOS KLEBONAS.

VANKIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ

 
 
Gegužinės pamaldos 2022

Gegužinių pamaldų organizavimas, kaip išskirtinis Vankiškių kaimo bendruomenės bruožas. Tai tradicinės kasmet visą gegužės mėnesį organizuojamos gegužinės pamaldos, vad. „Mojinės“, skirtos Švč. M. Marijos pagerbimui. Ši liaudies pamaldumo praktika, istorinių šaltinių teigimu, į Lietuvą atkeliavusi iš Romos 1853 m. Seinų vyskupijos valdytojas (1851-1856) prelatas B. Butkevičius, grįžęs iš Romos į savo vyskupiją pirmiausia gegužines pamaldas įvedė Seinų katedroje (dabar Lenkijoje), o netrukus ir visoje vyskupijoje. Žemaičių vyskupiją tuo metu valdė vysk. M. Valančius, bičiuliavęsis su Seinų prelatu, tad gegužinės tuojau atsirado šioje vyskupijoje. Vilniaus katedroje gegužinės pamaldos įvestos tik 1884 m. Gegužinėms pamaldoms nebuvo nustatyta privalomų vienodų maldų. Kiekvienoje vyskupijoje, įvedant gegužines pamaldas, buvo nurodoma ir kaip jas atlikti, todėl įvairiuose kraštuose jos yra kiek skirtingos. Gegužinės pamaldos Lietuvoje buvo laikomos ne tik bažnyčiose, bet ir laukuose prie kryžių, koplytėlių, privačiuose namuose, kur po darbų žmonės rinkdavosi giedoti Marijos litanijos ir giesmių. Atokiau gyvenantieji pamaldas atlikdavo savo šeimos ratelyje. Šią tradiciją lietuviai ilgai išlaikė ir išvykę į svetimus kraštus.

Vankiškių kaimo žmonės šias pamaldas pradėjo švęsti vieni iš pirmųjų Alytaus rajone: gyventojų teigimu, kaime jos švenčiamos nuo 1987 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, šias pamaldas organizavo Alytaus rajono savivaldybės Vankiškių kaimo kultūros skyrius kartu su kaimo biblioteka, nuo 2006 m., įkūrus kaimo bendruomenę, kartu su kaimo bendruomene ir biblioteka, nuo 2016 m. pamaldas pradėjo organizuoti kaimo bendruomenė kartu su kaimo biblioteka. Pamaldos įprastai prasidėdavo bendra švente, tarsi iškilmingu pamaldų atidarymu, kurioje dalyvaudavo Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebonas, visi pamaldų dalyviai. Po maldų rengiamos bendros vaišės, linksminamasi. Mojinės taip pat užbaigiamos panašia švente su vaišėmis ir dainomis, kartais ir šokiais. Kiekvienais metais kiekvieną vakarą (o pastaruoju metu du kartus per savaitę) buvo renkamasi gegužinių maldai skirtingose vietose: kultūros namų laisvalaikio salėje, gyventojų namuose, kaimo bendruomenės buveinėje, prie kaimo kryžiaus.  Giedamos Švč. M. Marijai skirtos giesmės ir litanijos, gėlėmis puošiamas altorėlis, Dievo Motinos paveikslas. 2020-2021 m. ši tradicija mūsų kaime nebuvo tęsiama dėl Covid -19 pandemijos. Šiemet ji vėl atgaivinta, ypatingai Dievo Motinai pavedant ne tik kaimo žmones, bet visą Lietuvą ir Ukrainą, meldžiantis už taiką. Maldai rinktasi kaimo kultūros namų laisvalaikio salėje, dalyvavo 13 žmonių.

 

 

 
 
Bažnyčios sinodo kaimo grupelė 2022

Vankiškių kaimo bendruomenės vienas iš tikslų - ugdyti krikščioniškąsias ir kitas dvasines vertybes. Pavasarį kaimo bendruomenė siekė šio tikslo organizuodama dvi katalikiškas veiklas. Pirmoji veikla – tai Alytaus raj. Miroslavo švč. Trejybės parapijos  Vankiškių kaimo Sinodinio kelio grupelė, kuriai vadovavo moderatorė Aldona Jakutienė, aktyvi parapijos ir kaimo bendruomenės narė. Bažnyčios sinodinį kelią paskelbė popiežius Pranciškus, kviesdamas: „Klausykimės Šventosios Dvasios  klausydamiesi vieni kitų“. Ši visus metus katalikų Bažnyčią  lydėjusi mintis yra sinodiškumo apibrėžimas. Popiežius Pranciškus kalbėjo: „Buvo ugdoma savo nuomonę pasilaikyti sau. Gali būti sunku suvokti, kad kitokia nuomonė gali būti apskritai reiškiama. Kas sakė, kad ginčas yra blogai? Jis – nelengvas, bet svarbus sinodinio kelio procesas. Jis – sveikos bendruomenės ženklas. Ginčas privalo skatinti įsiklausymą. O klausytis nelengva. Dialogo meno reikia mokytis. Tam būtina skirti laiko. Toks laikas niekada nebūna bergždžias. Sinodiniai susitikimai ir buvo būtent tokio įsiklausymo pratybos. Toks įsiklausymas turėtų tapti nuolatiniu Bažnyčios gyvenimo procesu. Jis turėtų tęstis nuolat. Čia turi gimti ne „mano“ ar „tavo“, bet „mūsų“ (Popiežius Pranciškus, Žinia 59-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga, 2022 m. gegužės 8 d.).

Sinodinį kelią, kuriam kvietė ne tik popiežius, bet ir Lietuvos vyskupai, pradėjome  kovo mėnesį, rinkdamiesi vieną kartą per savaitę Vankiškių kaimo bendruomenės buveinėje. Iš viso  susitikome penkis kartus: apmąstėme Bažnyčios sinodo temas „Kelionės bendrakeleiviai“, „Klausytis ir kalbėti“.  „Šventimas“, „Bendra atsakomybė misijoje“, „Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje“. Susitikimuose dalyvavo 13  dalyvių, viename susitikime (tema „Šventimas“) prisijungė mūsų parapijos klebonas  Miroslav Dovda.  Susitikimus pradėdavome rožinio malda už taiką Ukrainai ir kitomis  savo išsakytomis intencijomis. Kita susitikimo dalis – Sinodinio kelio temų nagrinėjimas (pradžios malda, Šv. Rašto ištraukos skaitymas, pasisakymai, klausimų nagrinėjimas ir iš jų kylančios įžvalgos, pagrindinių įžvalgų užrašymas). Pasibaigus sinodinio kelio grupelės susitikimams pagrindinės užrašytos mintys, įžvalgos buvo perduotos Vilkaviškio vyskupijos atsakingiems už Bažnyčios sinodinio kelio grupeles asmenims.

 
 
Tradicinė kaimo diena 2021

Nepabūgusi didelio karščio, Vankiškių kaimo bendruomenė atšventė tradicinę kaimo dieną. Kaimo dienos renginys pradėtas įprastai Miroslavo Švč. Trejybės  bažnyčioje: už gyvuosius kaimo gyventojus Šv. Mišias aukojo šios parapijos klebonas Miroslav Dovda (už mirusius kaimo gyventojus bus aukojamos Mišios spalio 24 d. 12 val.). Mišių liturgijoje giedojo žymus  choras „Putinas“ (vadovas Algimantas Dabašinskas). Klebonas kunigas M. Dovda homilijoje kvietė būti tikrais apaštalais pagal skirtingą savo pašaukimą ir atsakomybę tikinčiųjų bendruomenėje. Šis kvietimas labai tiko ir kaimo bendruomenei –būti drąsiais ir atsakingais veikėjais pagal savo talentus ir gebėjimus. Po Mišių kaimo gyventojai ir svečiai, kilę iš šio kaimo arba čia dirbę, rinkosi prie kryžiaus kaimo parke, kur Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebonas atliko gyventojų ir laukų šventinimo liturgiją, po kurios choras „Putinas“ (vad. Algimantas Dabašinskas) sugiedojo giesmę. Toliau vyko koncertinė programa Vankiškių laisvalaikio salėje, kurią parengė ir pristatė bendruomenės pirmininkė Rasa Gražulienė. Koncertinėje programoje savo ir kitų atlikėjų kūrinius atliko choras „Putinas“ ir grupė „Bent“. Renginio metu buvo pristatyta Alytaus vokalinės studijos „Gluosnelės“ ir kaimo bendruomenės narės  Liubovės Illarionovos meno darbų (dekupažo) paroda.

 
 
Tradicinės Šv. Mišios už kaimo mirusius gyventojus 2021

Spalio 24 d. 12 val. bendruomenės narių iniciatyva suorganizuotos tradicinės Mišios už kaimo mirusius gyventojus, kurias aukojo Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Miroslav Dovda.

 
 
Šv. Mišios už kaimo gyventojus 2021 online

.

Sausio 10 d. 12 val. kaimo gyventojai dalyvavo Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebono Miroslav Dovda aukojamose  Šv. Mišiose, transliuojant jas nuotoliniu būdu, už Vankiškių kaimo gyventojus, gyvuosius ir mirusius, maldaujant  Visagalį Dievą epidemijos numalšinimo, sveikatos visiems šios ligos paliestiesiems bei amžinojo išganymo tiems, kuriuos Viešpats pasišaukė pas save.

Nuotoliniu būdu į Šv. Mišių transliaciją reikia jungtis sausio 10 d. 11.50 val. įsivedus šią nuorodą (ji taip pat paskelbta parapijos interneto svetainėje): https://www.youtube.com/channel/UCdImqBODYLZ4rGS8wnhmtug

Patarimai, kaip dalyvauti šv. Mišiose stebint transliaciją https://www.bernardinai.lt/2020-03-15-patarimai-kaip-dalyvauti-sv-misiose-stebint-transliacija

Kas yra dvasinė Komunija ir kaip ją priimti? https://www.bernardinai.lt/2020-03-15-kas-yra-dvasine-komunija-ir-kaip-ja-priimti/

Malda priimant dvasinę komuniją ir kitos maldos dalyvaujant Mišiose nuotoliniu būdu https://www.katalikai.lt/index.php?id=117

 

 

 
 
Maldos akcija už kaimo gyventojus 2021

Vankiškių kaimo gyventojai nuo sausio 2 d. pradėjo maldos akciją, melsdamiesi kasdien 15-16 val. (kas negali, galima kitu kitu laiku) Šventojo Rožinio maldą, arba Kryžiaus kelio apmąstymą, arba Dievo Gailestingumo vainikėlį, prašant Visagalį Dievą epidemijos numalšinimo, sveikatos visiems šios ligos paliestiesiems bei amžinojo išganymo tiems, kuriuos Viešpats pasišaukė pas save, ypač užtariant Vankiškių kaimo gyventojus. Siūloma toliau tęsti šią maldą per visą karantino laikotarpį. Be to, taip atsiliepiama ir į Popiežiaus kvietimą melstis šios pandemijos metu.  Besimeldžiantiems šiomis intencijomis ir prieš tai išvardintomis maldomis (bent viena iš jų) dabartinės pandemijos proga suteikiami visuotiniui atlaidai. Taip pat suteikiami ypatingi atlaidai tikintiesiems, sergantiems Covid-19 liga, kuri įprastai vadinama koronavirusu, bei medicinos darbuotojams, šeimų nariams ir visiems, kurie kokiu nors būdu, taip pat ir malda, jais rūpinasi. Sužinoti apie tai daugiau galima http://www.vilnensis.lt/sergantiems-covid-19-juos-slaugantiems-ir-palaikantiems-malda-suteikiami-visuotiniai-atlaidai

 
 
Dvasinis renginys nuteistiesiems Pusiaukelės namuose 2020

Rugsėjo 30 d. organizuotas dvasinio ugdymo renginys nuteistiesiems, atliekantiems bausmę Alytaus  Pusiaukelės namuose „Tikėjimas gyvenimo iššūkiuose“. Jau ne kartą Pusiaukelės namuose besilankančiios savanorės  Rasa Gražulienė ir Šv. Elžbietos kongregacijos sesuo vienuolė Jolanta Mariola Jadwiga Falat kalbėjosi su nuteistaisiais apie egzistencines namų darbuotojai.  

plačiau
 
Mišios už mirusius kaimo gyventojus 2020

Spalio 18 d. bendruomenės narių iniciatyva suorganizuotos tradicinės Mišios už kaimo mirusius gyventojus, kurias aukojo Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Miroslav Dovda.

 
 
Organizuota išvyka į Atsinaujinimo dieną 2020

2020 m. spalio 18 d., bendradarbiaujant su Alytaus Šv. Angelų Sargų parapija, organizuota išvyka į katalikų Atsinaujinimo dienos renginį „Meilės džiaugsmas“, kurį organizavo katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje salėje (Daukanto g. 28).

 
 
1   2   3   4   sekantis