Veikla » Tradicinė kaimo diena 2023

2023 m. liepos 16 dieną Vankiškių kaimo bendruomenės nariai (gyventojai)
atšventė kultūrinį renginį - tradicinę kaimo dieną „Pabūkime kartu, kaimyne”, kurį
organizavo asociacija „Vankiškių kaimo bendruomenė” (pirmininkė Rasa Gražulienė).
Visa renginio veikla buvo skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir
tarpusavio pasitikėjimui stiprinti.
Kaimo dienos renginys pradėtas Miroslavo Švč. Trejybės  bažnyčioje: už
gyvuosius kaimo gyventojus Šv. Mišias aukojo šios parapijos klebonas Miroslav Dovda.
Mišių liturgijoje giedojo Miroslavo parapijos choras (vadovas Algimantas
Dabašinskas). Klebonas kunigas M. Dovda homilijoje, remiantis evangeliniu palyginimu
apie Sėjėją- Kristų, kvietė pamąstyti apie tą dalį, kuri priklauso ne nuo Sėjėjo -
Kristaus, bet nuo mūsų, t. y. į kokią dirvą nukrenta Jo sėjamos sėklos: mes esame ta
„dirva”. Simboliška, kad šis Jėzaus palyginimas skaitomas bažnyčioje dabar, kai artėja
javapjūtė – sėjos derliaus surinkimo metas. Kaimo žmonės, melsdami Dievą už kaimo
gyvuosius gyventojus, aukojo savo atneštas atnašas: žvakę, kaip Jėzaus – pasaulio
šviesos ženklą; naminę duoną, kaip grūdų derliaus simbolį; gėles (lelijas), kaip padėką
Dievo Motinai; piniginę auką, surinktą iš gyventojų, skirtą Šv. Mišių aukai ir bažnyčios
išlaikymui.
Po Mišių kaimo gyventojai ir svečiai, kilę iš šio kaimo, rinkosi prie kaimo
kryžiaus, pastatyto prieš 35 metus. Čia Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebonas
atliko gyventojų ir laukų šventinimo liturgiją, po kurios šia proga surinktas gyventojų
chorelis sugiedojo kelias giesmes, bei malda užtarė mirusius kaimo gyventojus (Mišios
už mirusius kaimo gyventojus dar bus aukojamos spalio 15 d. 12 val. Miroslavo Švč.
Trejybės bažnyčioje). Bendruomenės pirmininkė padėkojo parapijos klebonui, visiems
susirinkusiems, taip pat prisidėjusiems prie šventės organizavimo, bei pakvietė visus
dalyvauti antroje renginio dalyje.
Po pirmos renginio dallies toliau vyko programa Vankiškių laisvalaikio salėje,
kurioje prie suneštinių vaišių stalo gausiai susirinkusius dalyvius linksmino grupės
„Tuoj” muzikinė programa. Renginio metu buvo pristatyta Alytaus rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Vankiškių filialo darbuotojos, kaimo seniūnaitės Rūtos
Marcinkevičienės organizuota kaimo gyventojų ar jų mamų, močiučių austų, nertų,
megztų, siuvinėtų, mereškuotų ar kitokiu būdu sukurtų rankdarbių paroda „Kraičio
skrynią atvėrus”, skirta paminėti Dainavos (Dzūkijos) kraštui.
Bendruomenės pirmininkė dėkoja visiems, kurie, radę noro ir laiko pabūti kartu
su kaimynu, atėjo į kaimo dienos renginį, bei visiems, kurie prisidėjo prie renginio
organizavimo: kaimo seniūnaitei Rūtai Marcinkevičienei - už salės papuošimą; Stasiui
Galkevičiui, Rūtai Marcinkevičienei, Virginijai Žukauskienei, Aušrai Žvirblienei,
Janinai Zubrienei, Irenai Merkinykienei – už pinigų rinkimą kaimo Mišioms; Marytei
Gražulienei, Violetai Marcinkevičienei, Danutei Kelminskienei, Rūtai Marcinkevičienei
- už kryžiaus teritorijos priežiūrą; Aldonai Jakutienei, Janinai Paršeliūnienei, Stasiui
Galkevičiui, Marytei Gražulienei, Danutei Kelminskienei - už atnašų liturgijos Mišiose
organizavimą; Janinai Paršeliūnienei, Aldonai Jakutienei, Danguolei ir Gintarui

Valūnams, Aldonai Kelminskienei ir Remigijui Gražuliui, Romutei ir Albinui
Bražinskams, Rūtai Marcinkevičienei ir Stasiui Galkevičiui – už dalyvavimą atnašų
procesijoje Šv. Mišiose; Janinai Paršeliūnienei, Angelei Paliokienei, Stasiui Galkevičiui,
Genovaitei Žilinskienei, Zitai Abromaitienei, Aldonai Jakutienei, Marytei Gražulienei -
už giedojimą prie kaimo kryžiaus, Aldonai ir Valdui Jakučiams - už naminę girą ir
iškeptą šakotį, Virginijai ir Antanui Žukauskams - už naminę duoną, Janinai ir Juozui
Paršeliūnams – už raugintus agurkus, kurie labai tiko prie kibinų, įsigytų iš projekto
lėšų; Inai Vorobjovienei ir Ignui Gražuliui - už renginio fotografavimą; Aldonai
Kelminskienei, Astai Žilinskienei, Ignui Gražuliui, Jolantai Kaminskienei, Zitai
Abromaitienei, Linai Žilinskienei, Remigijui Gražuliui – už salės sutvarkymą prieš
renginį ir po renginio; Balkūnų kaimo paukštyno savininkams Anicetui Poškui ir Vidai
Bartkevičienei – už piniginę paramą šventės organizavimui, kuri buvo panaudota
muzikinei programai pratęsti.
Bendruomenės nariai labai džiaugiasi, kad šventiniame renginyje dalyvavo ir
niekada tradicinėje kaimo dienoje nedalyvavę iš kaimo kilę ar čia gyvenantys kaimo
gyventojai, bei naujakuriai. Neabejotina, kad šis kultūrinis renginys prisidėjo prie
kaimo bendruomenės narių (gyventojų) sutelkties ir tarpusavio pasitikėjimo stiprinimo,
apjungdamas ne tik pagyvenusius žmones, bet ir vidutinio amžiaus asmenis, bei
jaunimą.
Kaimo dienos organizatorius: Vankiškių kaimo bendruomenė, partneriai:
Miroslavo Švč. Trejybės parapija, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Vankiškių filialas.
Kaimo diena organizuota, įgyvendinant projektą „Kaimo bendruomenės narių
(gyventojų) sutelktis ir tarpusavio pasitikėjimo stiprinimas”, kurį finansavo Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano
2.1.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo sutartį