Žymūs kraštiečiai
Zigmas Neciunskas

         Tarp gavusių pas jį prieglobstį atsirado išdavikas – Dainavos apygardos Dzūkų grupės štabo 2-ojo skyriaus viršininkas Antanas Kulikauskas-Daktaras. 1946 m. gruodžio 4 d. MGB Alytaus aps. skyriaus darbuotojai suėmė kun. Z. Neciunską. 1947 m. balandžio 15 d. Lietuvos SSR MVD kariuomenės karinis tribunolas nuteisė kunigą dešimčiai metų lagerio ir penkeriems tremties, apribojant teises, su turto konfiskavimu. Geriausius savo gyvenimo metus kun. Z. Neciunskas praleido sovietiniuose lageriuose Oziorlage (Karelija, Irkutsko sr.) ir Dubrovlage (Mordovija). Ir čia jis padėjo likimo nuskriaustiesiems: dalydavosi siuntiniais, ligoninėse budėdavo prie sunkių ligonių. Jį gerbė net patys didžiausi recidyvistai. Paleistas 1955 m. gruodžio 6 d. Grįžęs į Lietuvą savo noru pasirinko misionieriaus dalią. 1956–1968 m. kunigavo Maklakove (Jenisejsko r. Krasnojarsko kr.). Vyko į atkampiausias vietas susitikti su tremtiniais, klausė išpažinčių, krikštijo vaikus, tuokė jaunuolius, laidojo mirusius, šventino kapus, paminklus ir kryžius. Grįžęs į Lietuvą klebonavo Žiežmariuose, Beižionyse, Jiezne, Užuguostyje, Kalviuose. Grįžti į Nedzingę sovietinė valdžia neleido. Z. Neciunskas mirė 1976 m. birželio 21 d. Kaišiadorių r. Kalvių mstl. Rajono valdžia neleido iškilmingai palaidoti kunigo, bet į jo laidotuves susirinko tiek daug žmonių, kad nieko nebebuvo galima padaryti. Kunigas Z. Neciunskas buvo palaidotas Alytaus r. Krokialaukio sen. Santaikos kapinėse.

          2002 m. apie jo nueitą prasmingą gyvenimo kelią išleista Elvyros Biliūtės-Aleknavičienės parengta monografija „Vilties Angelas“.

 

         Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. vasario 1 d. dekretu Zigmas Neciunskas apdovanotas Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius), 1999 m. vasario 3 d. jam pripažintas laisvės kovų dalyvio statusas (po mirties).

Daugiau skaityti: http://www.voruta.lt/uz-dieva-ir-tevyne/

http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2012/2012_elyte_bio.pdf

http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Neciunskas_Zigmas